BuxWear Dandenong Home
Knee Length Adult-Fit Skirt - Winter

Knee Length Adult-Fit Skirt - Winter

*(inc GST)

08A

$78.50

10A

$78.50

12A

$80.50

14A

$80.50

16A

$83.00

18A

$83.00

20A

$85.50

22A

$85.50


Winter Skirt (A = Adult Sizing)

Product Codes: ( SKT756B-A / SKT756B-B / SKT756B-C / SKT756B-D / SKT756B-E / SKT756B-F / SKT756B-G / SKT756B-H )

Category: Feminine OptionKnee Length Adult-Fit Skirt - Winter

Product Code: SKT756B

Category: Dandenong High School / Feminine Option

Option Code

Size

Price

SKT756B-A

08A

$78.50 (inc GST)

SKT756B-B

10A

$78.50 (inc GST)

SKT756B-C

12A

$80.50 (inc GST)

SKT756B-D

14A

$80.50 (inc GST)

SKT756B-E

16A

$83.00 (inc GST)

SKT756B-F

18A

$83.00 (inc GST)

SKT756B-G

20A

$85.50 (inc GST)

SKT756B-H

22A

$85.50 (inc GST)


Description: Winter Skirt (A = Adult Sizing)