BuxWear Dandenong Home
Feminine Shorts - NAVY

Feminine Shorts - NAVY

*(inc GST)

10J

$47.00

12J

$47.00

8A

$47.00

10A

$47.00

12A

$47.00

14A

$47.00

16A

$47.00

18A

$47.00

20A

$47.00

22A

$47.00

24A

$47.00

26A

$47.00


Feminine Shorts - J = Junior (Child) A = Adult

Product Codes: ( GSH756-A / GSH756-B / GSH756-C / GSH756-D / GSH756-E / GSH756-F / GSH756-G / GSH756-H / GSH756-I / GSH756-J / GSH756-K / GSH756-L )

Category: Feminine OptionFeminine Shorts - NAVY

Product Code: GSH756

Category: Dandenong High School / Feminine Option

Option Code

Size

Price

GSH756-A

10J

$47.00 (inc GST)

GSH756-B

12J

$47.00 (inc GST)

GSH756-C

8A

$47.00 (inc GST)

GSH756-D

10A

$47.00 (inc GST)

GSH756-E

12A

$47.00 (inc GST)

GSH756-F

14A

$47.00 (inc GST)

GSH756-G

16A

$47.00 (inc GST)

GSH756-H

18A

$47.00 (inc GST)

GSH756-I

20A

$47.00 (inc GST)

GSH756-J

22A

$47.00 (inc GST)

GSH756-K

24A

$47.00 (inc GST)

GSH756-L

26A

$47.00 (inc GST)


Description: Feminine Shorts - J = Junior (Child) A = Adult