BuxWear Dandenong Home
Summer Dress

Summer Dress

*(inc GST)

4J

$62.00

6J

$62.00

8J

$62.00

10J

$67.00

12J

$67.00

14J

$67.00

16J

$67.00


Summer Dress

Product Codes: ( DRE921-A / DRE921-B / DRE921-C / DRE921-D / DRE921-E / DRE921-F / DRE921-G )

Category: Summer UniformSummer Dress

Product Code: DRE921

Category: Our Lady of the way / Summer Uniform

Option Code

Size

Price

DRE921-A

4J

$62.00 (inc GST)

DRE921-B

6J

$62.00 (inc GST)

DRE921-C

8J

$62.00 (inc GST)

DRE921-D

10J

$67.00 (inc GST)

DRE921-E

12J

$67.00 (inc GST)

DRE921-F

14J

$67.00 (inc GST)

DRE921-G

16J

$67.00 (inc GST)


Description: Summer Dress