BuxWear Dandenong Home
Summer Dress

Summer Dress

*(inc GST)

4J

$55.00

6J

$55.00

8J

$55.00

10J

$55.00

12J

$55.00

14J

$55.00

16J

$55.00

18J

$55.00


Summer Dress

Product Codes: ( DRE117-B / DRE117-C / DRE117-D / DRE117-F / DRE117-G / DRE117-H / DRE117-I / DRE117-J )

Category: Summer UniformSummer Dress

Product Code: DRE117

Category: St John Vianney PS Mulgrave / Summer Uniform

Option Code

Size

Price

DRE117-B

4J

$55.00 (inc GST)

DRE117-C

6J

$55.00 (inc GST)

DRE117-D

8J

$55.00 (inc GST)

DRE117-F

10J

$55.00 (inc GST)

DRE117-G

12J

$55.00 (inc GST)

DRE117-H

14J

$55.00 (inc GST)

DRE117-I

16J

$55.00 (inc GST)

DRE117-J

18J

$55.00 (inc GST)


Description: Summer Dress